Pracownia Pomocy Pedagogicznej
i Profilaktyki

Psycholog dziecięcy

Pracownia oferuje pomoc w przezwyciężaniu ograniczeń, które utrudniają nabywanie nowych umiejętności i efektywne uczenie się, dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz uczniom starszym.

Podstawą naszych działań jest:

 • trafne rozpoznanie trudności, ich przyczyn oraz mocnych stron dziecka/ucznia - diagnoza;
 • dopasowanie i realizowanie indywidualnego programu pomocy - terapia;
 • dążenie do osiągnięcia prognozowanego celu, monitorowanie postępów - ewaluacja.

 

Ofertę kierujemy do rodziców dzieci, które wymagają pomocy i wsparcia z powodu:

 • opóźnionego, nieharmonijnego rozwoju psychomotorycznego,
 • niepełnosprawności,
 • braku dojrzałości szkolnej,
 • specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
 • specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
 • innych trudności w funkcjonowaniu i szkolnym uczeniu się, jak na przykład: nadpobudliwość w sferze ruchowej, poznawczej i emocjonalnej / niedojrzałość emocjonalna / zaburzenia percepcyjne w sferach percepcji wzrokowej, słuchowej, motorycznej / zaburzenia koordynacji / dysfunkcje w procesach pamięci, mowy, myślenia, uwagi,
 • problemów będących skutkiem niepowodzeń szkolnych, którymi są: obniżająca się motywacja, niska samoocena, lęk przed szkołą, zniechęcenie i inne.

 

Pracując w zespole specjalistów oferujemy:

 • pedagogiczne i psychologiczne wsparcie dziecka i rodzica, wynikające z diagnozy trudności i potrzeb dziecka;
 • indywidualny program wspierania psychomotorycznego dziecka, którego rozwój jest opóźniony, nieharmonijny, gdy dziecko jest niepełnosprawne;
 • indywidualną terapię pedagogiczną dziecka / ucznia zagrożonego ryzykiem dysleksji rozwojowej, ze stwierdzoną dysleksją lub innymi trudnościami w nauce;
 • grupowe lub indywidualne zajęcia edukacyjno - terapeutyczne, wspierające słabsze  lub zaburzone sfery rozwoju dziecka / ucznia.

 

Główne założenia naszej pracy terapeutycznej:

 • Opieramy się na koncepcjach integracyjno - pedagogiczno – terapeutycznego wspomagania rozwoju i podejściu neurorozwojowym, łącząc najbardziej odpowiednie dla każdego dziecka / ucznia metody terapii.
 • W programach terapeutycznych wykorzystujemy zależności pomiędzy ruchem, a rozwojem percepcji i uczeniem się.
 • Stosujemy metody działań terapeutycznych zgodne z dominująca formą aktywności w wieku rozwojowym:
  • dla młodszych dzieci - formy zabawowe,
  • dla starszych - terapia pedagogiczna i treningi umiejętności.
 • Wykorzystujemy mocne strony dziecka - jego siłą poznawczą dynamizującą rozwój.
 • Cele terapeutyczne ustalamy we współpracy z rodzicami, uwzględniając sferę najbliższego rozwoju dziecka.
 • Uczymy wielozmysłowo, angażując wiele zmysłów i emocji.
 • Opieramy się na nowoczesnych strategiach uczenia, które aktywizują ośrodki percepcyjne kory mózgowej odpowiedzialne za uczenie się, dzięki czemu proces terapii i uczenia się przebiega efektywnie.
 • Stosujemy techniki radzenia sobie ze stresem i relaksację.

Telefon: 720 855 377

E-mail: pedagog@paideia.pl

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook