Objawy

Pracownia Integracji Sensorycznej » Objawy

Najczęściej występującymi objawami, które potencjalnie mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych są:

  • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności

/powyższe objawy występują się, gdy dziecko niewłaściwie reguluje swoje reakcje na wrażenia sensoryczne – wówczas jego reakcje są wygórowane lub obniżone, dziecko unika lub poszukuje wrażeń i nie jest w stanie odpowiednio ich dopasować, może być nadmiernie ruchliwe,  może być zbyt powolne, letargiczne, ma obniżoną zdolność do koncentracji uwagi/

  • opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych dużej i małej motoryki oraz problemy z koordynacją

/dziecko ma kłopoty ze swobodnym, skoordynowanym poruszaniem się, jego wzorzec postawy i chodu jest niewłaściwy, jest niezdarne – potyka się, wpada, przewraca, nie potrafi dobrze zaplanować i wykonać ruchu,  przejawia trudności z utrzymaniem równowagi, ma zburzoną koordynację wzrokowo – ruchową, przejawia niechęć do rysowania, zabaw wymagających precyzji,  zabaw ruchowych, słabiej radzi sobie w samoobsłudze/

  • opóźnienie w rozwoju mowy lub zdolności komunikacyjnych

/dziecko może przejawiać obniżoną sprawność artykulacyjną, sprawność mięśni jamy ustnej, płynność mowy, niechęć do mówienia lub mowę niezrozumiałą/

  • problemy z nauką szkolną

/dziecko przejawia obniżone zdolności do nauki szkolnej, które mogą być efektem dysfunkcji procesów integracji sensorycznej: między innymi ma trudności z czytaniem, kolorowaniem obrazków, kopiowaniem wzorów, rysowaniem po linii, nieprawidłowo trzyma ołówek, ruchy rąk obniżają jakość pisma, jest nieuważne, rozprasza się, trudno mu usiedzieć w ławce/

  • niska samoocena

/jest wynikiem funkcjonowania układu nerwowego, gdy dziecko doświadczania frustracji na skutek nie radzenia sobie z zadaniami podczas zabawy, nauki, w codziennym życiu oraz gdy otoczenie negatywnie reaguje na jego zachowanie; dziecko może mieć trudności z kontrolą swojego zachowania i emocji/

  • kłopoty z organizacją

/dziecko ma trudności z planowaniem i przygotowaniem potrzebnych rzeczy, łatwo ulega rozproszeniu, dezorganizacji i potrzebuje pomocy, aby swoje czynności doprowadzić                    do końca, nie potrafi utrzymywać porządku wokół siebie/

  • kłopoty z zachowaniem

/dziecko może nie słuchać opiekunów, uciekać, chować się przed dorosłymi, reagować agresją lub zamykać się przed światem, łatwo ulegać frustracji, czuć się przytłoczone odbieranymi bodźcami, nie tolerować zachowań innych osób, prezentować zbyt niski lub zbyt wysoki poziom aktywności, unikać bliskości, przejawiać reakcje lękowe, przejawiać trudności w kontaktach z rówieśnikami, powtarzać te same zachowania/

Powyższe przykłady nie wyczerpują repertuaru wszystkich objawów, które składają się na obraz dziecka z zaburzeniami przetwarzania informacji zmysłowo – ruchowych.   Skłaniają jednak do wyciągnięcia wniosku, że dziecko u którego ów proces jest zakłócony, przejawia „swoistą odmienność” w sposobie odbierania i definiowaniu świata oraz funkcjonowania w nim. Przez to doświadcza trudności w radzeniu sobie z zadaniami rozwojowymi - z nabywaniem nowych umiejętności, w czynnościach samoobsługowych, w zabawie, nauce szkolnej, w kontaktach społecznych.  Owa „odmienność” wpływa na rozwój fizyczny, poznawczy i emocjonalno – społeczny dziecka.  Takie dziecko wymaga pomocy i terapii.


Telefon: 720 855 377

E-mail: integracja.sensoryczna@paideia.pl

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook